Menu & Search

NTT 70/1 – voorjaar 2016

Inhoud

  1. George Muishout en Ronald Kroon: Moslims en medische behandeling: Een oriëntatie op de ethisch-juridische status van behandeling binnen de (soennitisch-)islamitische traditie
  2. Theo Boer en Berend Borger: Uit de vergetelheid: Het Hervormde rapport over abortus provocatus in 1971
  3. Harmen van Wijnen, Rein Brouwer en Marcel Barnard: Encouraging an Organic Ecclesiology for Adolescents: Deconstructing the Church from Institution to Instituted
  4. Sam Janse: Abrahams initiatief of dat van God? De plaats van Abrahams roeping in de vroeg-Joodse, rabbijnse en vroeg-christelijke literatuur
  5. Hans Alma: Cruciale Teksten – John Dewey, A Common Faith
  6. Boeken


George Muishout & Ronald Kroon:
MUSLIMS AND MEDICAL TREATMENTS
Islam’s ethical juridical tradition holds a predominately positive, approving attitude towards medical treatment. Currently, the dominant opinion regarding medical treat¬ment is that the context should determine the moral judgment of a treatment decision. In cases where not treating a patient could lead to their greater harm, treatment becomes a moral obligation. The condition for this is that treatment will lead to (partial) recovery. Because of this, Islamic ethics regarding medical treatment seems to be mostly teleological. This implies that both physician and Muslim patient can decide to waive medical treatment if effective treatment is unavailable.

Moslims en medische behandeling
De ethisch-juridische traditie in de islam kent een overwegend positieve grondhouding ten opzichte van medische behandeling. In de huidige tijd domineert de opvatting dat de context bepalend is voor het morele oordeel bij een behandelingsbesluit. Bij mogelijk schadelijke consequenties wordt behandelen als een morele plicht beschouwd. Hierbij is de voorwaarde dat de behandeling tot genezing of gedeeltelijk herstel leidt. De islamitische ethiek van het behandelen lijkt daarmee overwegend teleologisch van aard. Dit betekent dat zowel de arts als de moslim-patiënt kunnen besluiten om van behandeling af te zien of deze te beëindigen als er geen doeltreffende therapie voor handen is.

Theo Boer en Berend Boer:
OUT OF OBLIVION: THE DUTCH REFORMED REPORT ON ABORTION OF 1971
In 1971 the synod of the Dutch Reformed Church discussed a report entitled Abortion and Pastorate. The report assumes a cooperative relation between church and culture, and uses arguments from situation ethics, love ethics and utilitarianism. Women’s autonomy, the duty to protect families and societies from the burdens of unwanted children, and the duty to prevent overpopulation may justify abortion — and even make it mandatory. The law should be changed in order to make this possible; church pastorate should aim to help women to make such situational decisions and to undergird their theological urgency. The synod rejected the report and prevented its publication, and rightly so: the report includes a number of essential mistakes.

Uit de vergetelheid: het Hervormde rapport over abortus provocatus in 1971
In 1971 behandelde de Hervormde synode het rapport De abortus provocatus en het pastoraat. In aansluiting bij de cultuur van zijn tijd combineert het rapport elementen uit de situatie-ethiek, het agapeïsme en het utilisme. De autonomie van vrouwen, de plicht om gezinnen en de samenleving te beschermen, en het streven om overbevolking te voorkomen kunnen een beslissing tot abortus rechtvaardigen en soms zelfs verplicht maken. Behalve legalisering van abortus bepleit het rapport ook bepaalde vormen van eugenetica. De synode verwierp het rapport, en terecht: het bevat een aantal essentiële fouten.

Harmen van Wijnen. Rein Brouwer and Marcel Barnard:
ENCOURAGING AN ORGANIC ECCLESIOLOGY FOR ADOLESCENTS: DECONSTRUCTING THE CHURCH FROM INSTITUTION TO INSTITUTED
The relationship between adolescents and the church is troubled. Recent quantitative research in the Netherlands has shown that church membership and church attendance of adolescents are at an all-time low. This article tells the story behind the numbers, based on the results of qualitative research among adolescents in five small groups affiliated in some way with the Protestant Church in the Netherlands. Based on their perspectives, it can be concluded that the relationship between adolescents and the church is indeed problematic, mainly because of the institutional and organisational characteristics of the church. This article suggests that a new, organic approach, beyond the traditional institutional and organisational perspectives, is needed for the Protestant Church and its associated youth organisations.

Een organische Ecclesiology voor Adolescenten
De relatie tussen adolescenten en de kerk is niet eenvoudig. Diverse kwantitatieve onderzoeken van de afgelopen tijd laten zien dat kerklidmaatschap en kerkbezoek van adolescenten in Nederland op een historisch dieptepunt liggen. Dit artikel vertelt het verhaal achter deze cijfers van een vijftal kleine groepen van adolescenten die op enige wijze zijn verbonden met de Protestantse Kerk in Nederland. Deze verhalen komen voort uit een kwalitatief onderzoek dat heeft plaatsgevonden in deze vijf groepen. Op basis van deze verhalen kan worden geconcludeerd dat de relatie tussen adolescenten en de kerk inderdaad problematisch is.  Dit geldt in het bijzonder voor de institutionele en organisatorische vormen van kerk-zijn. Dit artikel pleit voor een meer organische manier van kerk-zijn, voorbij de institutionele en organisatorische perspectieven. Organische manieren van kerk-zijn passen veel beter bij adolescenten, de meer traditionele vormen van kerk-zijn kunnen dan ook beter door de PKN en de betrokken jeugdorganisaties omgevormd worden naar meer organische vormen van kerk-zijn.

Sam Janse:
ABRAHAM’S INITIATIVE OR GOD’S? ABRAHAMS CALL IN SECOND TEMPLE, EARLY-CHRISTIAN AND RABBINIC LITERATURE
In Second-Temple, Early-Christian and Rabbinic literature Abraham is one of the great figures of identification. Two approaches will give an answer to the question how Abraham becomes acquainted with the living God and breaks free from idolatry: First, he searches for the true God by means of his own intellect, with or without the help of astronomia. On this spiritual quest God reveals himself to Abraham (Second-Temple and Rabbinic literature). Second, God calls him and Abraham answers with belief and obedience (New-Testament and other Early-Christian literature, in accordance with the source text of Genesis 11 and 12). In the first answer the prehistory of Genesis 12 is expanded to such an extent that Abraham’s call loses some of its decisive character. Jubilees, Judith, Philo, Apocalypse of Abraham and Genesis Rabba offer an equilibrium of sorts between Abraham’s initiative and God’s call, while in Josephus’s work the first element is all-dominating. The outcome of this article pleads for a critical re-reading of E.P. Sanders’s thesis of the priority of God’s grace in Second Temple and Rabbinic Judaism.

Abrahams initiatief of dat van God? De plaats van Abrahams roeping in de vroeg-Joodse, rabbijnse en vroeg-christelijke literatuur
In de vroeg-Joodse, vroeg-christelijke en rabbijnse literatuur is Abraham een van de grote identificatiefiguren. Op de vraag hoe Abraham God leert kennen, zijn er grofweg twee antwoorden: 1. Abraham ontdekt de ware God met eigen denkkracht al dan niet met behulp van de astronomia. Op enig moment in dat proces komt God hem tegemoet en bevestigt zijn keuze (vroeg-Joodse en rabbijnse geschriften). 2. God roept Abraham en hij antwoordt in geloof en gehoorzaamheid (vroeg-christelijke literatuur, inclusief Nieuwe Testament, in overeenstemming met de brontekst van Genesis 11 en 12). In de eerste benadering wordt de voorgeschiedenis van Genesis 12 dermate uitgebouwd dat Abrahams roeping gerelativeerd wordt. Jubileeën, Judit, Philo, de Apocalyps van Abraham en Genesis Rabba bieden een zeker evenwicht tussen Abrahams initiatief en Gods roeping, maar bij Josefus valt het tweede moment zelfs weg. Deze conclusies bieden aanleiding om E.P. Sanders’ these van het primaat van Gods genadige verkiezing van Israël in het vroege en rabbijnse jodendom kritisch te doordenken.

Hans Alma:
JOHN DEWEY, A COMMON FAITH (1934)
In the controversial little book A Common Faith, John Dewey describes religious faith as the uniting of the self by its commitment to ideal purposes, presented by the imagi¬nation and willingly acknowledged as being worthy to direct one’s needs and choices. Dewey is critical about traditional religion when it presents the wholeness people strive for as something that exists in another reality, to be reached by those who believe in certain doctrines and who are obedient to church rules. He contrasts religion with the ‘common faith’ of people that has transformative power in society if it is articulated and acted upon. Dewey stresses human responsibility for the world, based on our inex¬tricable relationship to nature and our fellow-creatures. His book has lasting relevance for inspiring democratic ideals.

John Dewey, A Common Faith (1934)
In het controversiële boek A Common Faith, beschrijft John Dewey religieus vertrouwen als ‘de unificatie van het zelf door toewijding aan bereikbare idealen, die de verbeeldingskracht ons verschaft en waaraan de menselijke wil gehoor geeft als waard om richting te geven aan onze wensen en keuzen’ (1934, p. 62). Dewey heeft kritiek op traditionele religie, wanneer deze de heelheid waar mensen naar streven presenteert als iets dat al bestaat in een andere werkelijkheid, te bereiken voor diegenen die in bepaalde doctrines geloven en gehoorzaam zijn aan kerkregels. Hij stelt religie, zo opgevat, tegenover het gemeenschappelijke vertrouwen van mensen, dat transformatieve kracht heeft in de samenleving als het tot uitdrukking wordt gebracht en in handelen wordt omgezet. Dewey benadrukt de menselijke verantwoordelijkheid voor de wereld, gebaseerd op onze onlosmakelijke relatie tot de natuur en onze medemensen. Zijn boek heeft blijvend belang voor het inspireren van democratische idealen.

 

 

Type your search keyword, and press enter to search